Nationale Anti- Drugs Raad (NAR)

Blauwdruk Alcohol- en Drugsbeleid
Bedrijven kunnen een rol vervullen in de preventie van alcohol- en drugsgebruik. Zij hebben daar ook een daadwerkelijk belang bij. Denk aan ziekteverzuim, bedrijfsongevallen en arbeidsongeschiktheid door alcohol- en drugsgebruik. Ook kan overmatig alcohol- en drugsgebruik een negatief effect hebben op de veiligheid op het werk, de kwaliteit van het werk en de productiviteit. De VSB is daarom actief in de Nationale Anti Drugs Raad (NAR). Dit leidde tot een seminar én een symposium in  november 2013. Op beide bijeenkomsten presenteerden VSB lidbedrijven hun ‘Alcohol- en Drugsbeleid’. Om de materiële en immateriële schade die zowel personen als het bedrijf kunnen ondervinden van drugs- en alcoholmisbruik te beperken, is het aan te bevelen dat meer bedrijven, ook MKB’s, een alchohol- en drugsbeleid voor de werkplek invoeren. De ‘Blauwdruk Alcohol- en Drugsbeleid’ kan hierbij als wegwijzer gebruikt worden. Achtereenvolgens worden behandeld de grondslagen van een alcohol- en drugsbeleid op de werkvloer, het doel en de uitgangspunten, de uitvoering (testen op alcohol- en drugsgebruik), de begeleiding en counseling, de regelgeving, voorlichting en educatie en de Kritische Succes Factoren. De blauwdruk is ontwikkeld door de consultant C. Pinas, Ba.

 

Vanuit het Interventie gebied 4 volgens het Nationaal Drugs Master plan (NDPM) 2011-2015, heeft de VSB  haar bijdrage geleverd en is dit via het Bureau  Nationale Veilgheid (BNV), welke resulteert onder het Kabinet van de President  aangeboden aan Gouvernementele-  en Niet Gouvernementele Organisaties  voor het ontwikkelen van beleid op dit stuk.

 

Het drugsprobleem in Suriname is niet te onderschatten. Statistieken kenmerken de jeugd als een zeer kwetsbare groep. Als onderdeel van haar drugspreventiebeleid, is de Nationale Antidrugs Raad (NAR) in de maand juni gestart met een aantal trainingen voor leerkrachten van het technisch beroepsonderwijs. Leerkrachten hebben meer zicht op de praktijksituatie en kunnen, vanwege hun nauw contact met de jongeren, een belangrijke bijdrage leveren aan het formuleren van beleid op dit stuk. De trainingen hebben in Paramaribo plaatsgevonden en in de maand augustus volgt er een training in Nickerie. Het ligt in de bedoeling dat later in het jaar ook de medewerkers van de schoolmediatheken en de leerkrachten van het VOJ worden getraind. Om invulling te geven aan de Wereld Antidrugsdag worden via de lokale televisiestations ook infomercials van de NAR vertoond om de bevolking, vooral de kinderen, een bewuste keuze te laten maken voor een goede gezondheid.

 

De Wereld Antidrugsdag wordt elk jaar op 26 juni herdacht. Suriname is lid van de United Nations Office on Drugs and Crime, de organisatie van de Verenigde Naties belast met de bestrijding van drugs en criminaliteit. De NAR in Suriname is belast met de coördinatie van alle inspanningen, die moeten leiden tot het terugdringen van de drugsproblematiek.

 

De VSB is actief in de NAR en wordt vertegenwoordigd door mevrouw Rita Bechoe, programma manager van de Suriname Business Coalition against HIV & Aids & other Chronic Diseases, een werkarm van de VSB.