2010

Behavioural Change & Communication Formative Assessement (afgek. BCC FA)
Vroeg in het jaar 2010, maart /april, werd een aanvang gemaakt met de BCC FA survey. Het betrof een vervolg onderzoek waarbij de bevindingen van de KAP Baseline Survey zijn gevalideerd en er additionele kwalitatieve informatie is verzameld. Dit rapport bevat de nodige informatie om een effectieve BCC strategie te kunnen ontwikkelen voor het bedrijf.

Workshop on Reviewing and Implementing an HIV&AIDS Workplace Policy
In mei 2010 werd in samenwerking met de ILO Subregional Office for the Caribbean een HIV&AIDS Specialist aangetrokken voor het verzorgen van bovengenoemde 2-daagse  workshop, waarbij de Workplace Policies zijn gereviewd en in aan de hand van de ILO Code of  Practice zijn aangepast  waar nodig. Lidbedrijven hebben aan het einde van deze workshop een Learning Contract ondertekend met het ILO.

Behavioural Change & Communication Training Workshop (afgek. BCC Training/Workshop)
In Juni 2010 werd een aanvang gemaakt met een 2-daagse  BCC Training/ Workshop waarbij bedrijven een BCC Strategy en BCC programma hebben ontwikkeld tot 2012, dit aan de hand van de resultaten van de workplace policies, KAPB survey and BCC FA survey.

Peer Education Training
Van 10 tot en met 18 Augustus werd een aanvang gemaakt met de training van 99 peer Eduactors uit alle lidbedrijven. Op 7 en 8 october moesten zijn het theorie examen afleggen en van 19 tot en met 22 october volg het  praktijk examen. Uit de 99 getrainde P.E. zijn hebben 86 het examen succesvol afgelegd en op 03 November 2010 mochten zij het P.E. certificaat in ontvangst nemen.

Wat is Peer Education?
Peer Education gaat uit van de gedachte dat personen hun gedrag eerder zullen veranderen wanneer zij daartoe worden aangezet door mensen die zij kennen en vertrouwen. Doordat men gevoelige zaken onbevreesd kan bespreken, worden zo belemmeringen weggehaald.

Wat doen Peer Educators? Peer Educators zijn opgeleid voor :

 • het faciliteren van gesprekken/ discussies over risicovol gedrag
 • het verspreiden van algemene feiten over HIV&AIDS en andere Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s)
 • het motiveren van collega werknemers om zich onmiddellijk en volledig te laten behandelen door bevoegde gezondheidswerkers
 • het verspreiden van informatie over HIV&AIDS diensten beschikbaar op de werkplek en in de gemeenschap, en het verwijzen naar diensten waar men terecht kan voor counseling en testen, anti retrovirale therapie, preventie van moeder op kind transmissie en andere opportunistische infecties
 • het bijstaan van werknemers die geïnfecteerd en getroffen zijn door HIV, en hen in contact brengen met ondersteuningsgroepen
 • het bevorderen van HIV preventie door onthouding, wederzijdse trouw of condoomgebruik
 • het trainen van werknemers in condoomgebruik en het bespreken daarvan met een seksuele partner, en het bevorderen van condoomgebruik in groepen met risicovol gedrag
 • het distribueren van condooms
 • het helpen van hun collega’s bij het inschatten van hun persoonlijke risico
 • het leiden van grote groepsbijeenkomsten
 • het verspreiden van informatie over het HIV&AIDS werkplek beleid (indien van toepassing)
 • het aanmoedigen van werknemers om HIV&AIDS programma’s te ondersteunen.


Sustainability Planning Workshop
Op 23 november 2010 werd de SBC Sustainability Planning Workshop gehouden.

Het doel was ‘ Het ontwikkelen van een Draft Duurzaamheidsplan voor de “SBC against HIV&AIDS “ in Suriname en haar leden ‘

Doelstellingen

 • het betrekken van “stakeholders” in een algemeen beschouwing over de verwezenlijkingen en de geleerde lessen van het project ;
 • het bediscussiëren en het voorstellen van acties om de levensvatbaarheid, continuïteit en duurzaamheid te garanderen van het SBC project en de acties van de bedrijven voor tenminste het komende jaar ;
 • het bediscussiëren en input verschaffen over mechanismen voor coördinatie en netwerken met het oog op toekomstige programma’s


In totaal waren er 40 participanten over alle SBC lid bedrijven,  twee locale BCC Consultants, een vertegenwoordiger van de UNDP en het Nationaal Aids Programma (NAP)  en twee ILO HIV&AIDS Specialists van de ILO Subregional Office for the Caribbean.
De Planning van de duurzaamheid werd op twee niveaus uitgewerkt.

 1. op SBC niveau werd gewerkt aan de volgende thema’s :
  • duurzaamheid en het uitbreiden van HIV&AIDS action programs binnen bedrijven
  • tripartiet overleg en ondersteuning
  • coördinatie, monitoren en evalueren
  • mobiliseren van (lokale) middelen en netwerken
  • de Transitie-periode : de volgende 6 maanden
 2. op bedrijfsniveau is gewerkt aan :
  • duurzaamheid en uitbreiden van HIV&AIDS action programs binnen bedrijven
  • tripartiet overleg en ondersteuning (werkgever – vakbond)
  • mobiliseren van interne financiële- en menselijke middelen, hulpbronnen en netwerken.

Op 9 December is de Draft Sustainability Plan verheven naar een Semi-Final Sustainability Plan en na goedkeuring van de Board of Advisory en Leden van de SBC is het op 22 December  definitief  verheven naar een Final Sustainability Plan .

Viering 22nd  World Aids Day

Op 01  december 2010 werd de 22ste Wereld Aids Dag gevierd. Door de UNDP in Suriname heet de SBC  een groot aantal AIDS RIBBONS mogen ontvangen welke is gedistribueerd onder de lid bedrijven.
De SBC had een Breakfast Meeting georganiseerd in het Courtyard by Mariott Hotel, waarbij aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse internationale organisaties, de Nederlandse Ambassade, de Wnd. Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, Directeuren en projectverantwoordelijken van de lid bedrijven en overige genodigden.
IAMGOLD-Rosebel Goldmines mocht dit jaar een Award in ontvangst nemen.

Planning i.v.m. Voortzetting SBC
In verband met het stopzetten van verdere financiering door de Nederlandse Ambassade per 31 Januari 2011, is er een nieuw projectvoorstel geschreven  met de  te ondernemen projecten/ programma onderdelen. Het ligt in de bedoeling dit deels te financieren door bedrijven zelf en het zoeken naar donor(en) voor deelfinanciering.

Monitoring en Evaluation (M&E) Workshop
Tijdens de in November 2010 gehouden Sustainability Planning Workshop werd de behoefte aan een specifieke Monitoring en Evaluation (M&E) Workshop door de stakeholders aangegeven om tools aan te reiken aan de werkplek commissies om de duurzaamheid van het werkplek programma te helpen vergroten.

Het doel van deze M&E Workshop is om  toegenomen begrip bij de participanten m.b.t Monitoring & Evaluatie en versterkte capaciteit voor het ontwikkelen van een Monitoring & Evaluation Plan voor hun bedrijf.

Gezien de “competing priorities” van de bedrijven en individuele werknemers, is het misschien aan te raden in het vervolg de taak van de bedrijven beperkt te houden tot het monitoren van de eigen activiteiten en een soort Multi-bedrijf “ evaluation task force” in te stellen die, met financiele assistentie van de bedrijven op jaarbasis evaluaties uitvoert van de in de bedrijven uitgevoerde programma’s.