2014

SURINAME BUSINESS COALITION LEVERT MEER PEER EDUCATORS AF

De Peer Educator vervult een belangrijke rol in het proces van gedragsverandering bij de werknemers binnen een bedrijf. Hij/zij kan een steentje bijdragen aan de vermindering van nieuwe HIV infecties, hetgeen voor het bedrijf kostenbesparend zal werken. Hij/zij is meestal een vertrouwenspersoon binnen de organisatie, met wie collega-werknemers gemakkelijk kunnen praten over hun gevoelens m.b.t. HIV & AIDS.

 

Geheel volgens het Strategisch Beleidsplan 2014-2016 van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, heeft de Suriname Business Coalition, als werkarm van de VSB, ook dit jaar haar trainingsprogramma’s voortgezet en  heeft op 24 en 25 juni 2014 een workshop georganiseerd, waar de SBC lidbedrijven SLM en Staatsolie aan hebben deelgenomen. De tweedaagse workshop werd gevolgd door een theoretische toets (de Knowledge  Assessment) , op 08 juli en de praktische sessie (de  Skills Assessment) op 22 juli werd een examen afgenomen ter certificering van deze Peers’.

 

De Peer Educator wordt na de training in staat geacht om op een positieve manier om te gaan met werknemers die geïnfecteerd zijn of te maken hebben met HIV & AIDS en om de preventieboodschap over te brengen aan collega’s (de peers). De training werd met goed gevolg afgerond door de acht participanten en de certificaten werden doorgestuurd naar de CEO’s van de lidbedrijven die voor de overhandiging aan de Peer Educators hebben zorggedragen. Het ligt in de bedoeling dat op korte termijn een MOU wordt ondertekend met de Amerikaanse Ambassade, die US PEPFAR (Presidents Emergency Plan for Aids Relief) grants ter beschikking zal stellen voor het uitvoeren van projecten voor HIV & AIDS educatie.

 

De SBC traint sinds 2008, onder leiding van de SBC programmacoördinator, mevr. Rita Bechoe, geselecteerde peer educators van lidbedrijven voor hun rol als Peer Educator binnen hun bedrijf.

PEER EDUCATION HEALTHY LIFE STYLE
Uit de in juli 2014 gepresenteerde resultaten van het Nationaal gezondheidsonderzoek in Suriname naar de mate van verspreiding van risicofactoren met betrekking tot chronische aandoeningen, blijkt o.a. dat voor de leeftijdsgroep vanaf 35 jaar minstens 15% van de personen te maken heeft met meer dan één risicofactor.

 

De belangrijkste risicofactoren zijn leefstijlkenmerken zoals roken, geen of te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding en overmatig alcoholgebruik.

 

De Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic Diseases (SBC) organiseerde op dinsdag 18 november 2014 het tweede gedeelte van de Healthy Life Style peer education training in de trainingzaal van Surinam Airways N.V. Deze workshop was de follow-up training van het Behaviour Change Communication (BCC) strategie en programma over Non Communicable Diseases (NCD’s) op de werkvloer, die in oktober 2014 werd gehouden. Er werd dieper ingegaan op deze materie door een arts, die gespecialiseerd is in NCD’s. Ook werden de psychologische aspecten van niet overdraagbare aandoeningen belicht door een psycholoog. De deelnemers hebben een HLS activiteit moeten identificeren en hiervoor een actieplan opgesteld.

Vijfentwintig peer educators van vier SBC lidbedrijven namen deel aan de workshop:

  • Fernandes Group N.V.
  • De Surinaamse Waterleiding Maatschappij N.V.
  • De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij N.V.
  • Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.


Onderdeel van het programma was ook het samenstellen van een jaarplan voor peer educatie in 2015 voor de deelnemende bedrijven. Bij de afronding van het gehele BCC programma zullen de deelnemers getraind worden in het uitvoeren van goede monitoring en evaluatie activiteiten, zodat betrouwbare resultaten gemeten en gemeld kunnen worden.

 

De SBC traint sinds 2013 medewerkers van lidbedrijven in de basics van HLS.

HET BEHAVIOURAL CHANGE AND COMMUNICATION (BCC) PROGRAMMA VOOR NIET OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN
De toename van niet overdraagbare aandoeningen (ook bekend onder het Engelse acroniem NCDs) (Non Communicable Diseases), vormt een steeds groter wordend probleem voor de publieke gezondheidszorg.

 

Non Communicable Diseases leiden tot veel ziekteverzuim, en het permanent of tijdelijk wegvallen van mensen uit het arbeidsproces heeft grote consequenties voor de economie en het sociale leven, los van de enorme kosten van de medische behandelingen.

 

In het licht hiervan heeft de Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic Diseases (SBC) op woensdag 19 oktober 2014 in de conferentiezaal van Surinam Airways een workshop gehouden voor SBC lidbedrijven, voor het ontwikkelen van doelen op het gebied van:

  1. gedragsverandering (Behaviour Change, de BC doelen);
  2. communicatie voor gedragsverandering (Behaviour Change Communication, de BCC doelen).

 

Aan de workshop hebben 18 medewerkers van 4 bedrijven deelgenomen:

  • Fernandes Group N.V.
  • De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij N.V.
  • De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij N.V.
  • Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.


Tijdens de interactieve sessie met de deelnemers werd op de noodzaak gewezen van het uitvoeren van een Formative Assessment (FA) in elk bedrijf en werd het gebruik van sectorspecifieke matrices voor de BCC strategie geïntroduceerd. (FA is een Assessment welke de basis vormt voor het ontwikkelen van een effectieve BCC strategie met het doel chronische aandoeningen te verminderen).

In Suriname wordt ongeveer 3 op elke 5 sterften veroorzaakt door NCD’s, in het bijzonder cardiovasculaire ziekten, kankers, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes. De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van NCD’s zijn leefstijlkenmerken zoals roken, geen of te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding en overmatig alcoholgebruik. In 2013 heeft de Suriname Business Coalition tegen HIV&AIDS onder leiding van de SBC programmacoördinator, mevrouw Rita Bechoe, een Healthy Lifestyle Awareness Programma voor de werkvloer geïnitieerd, waarbij er uit de verschillende SBC lidbedrijven 38 HLS Peers’ werden getraind in de basics van HLS. De follow-up training heeft op  voor 18 november 2014 plaatsgehad, waarbij ook de psychologische aspecten van NCD’s op de werkvloer zullen werden behandeld.