2015

I. Op 16 juni 2015 werd een aanvang gemaakt met de training Healthy Life Style Policy Development.


Chronische Niet overdraagbare aandoeningen (Non Communicable (mostly chronical) Diseases (NCD’s) zijn momenteel de belangrijkste  public health issues van de wereld.De voornaamste risico factoren voor NCD’s zijn roken, gebruik van alcohol, overgewicht (obesitas), gebrek aan fysieke activiteit en ongezonde eetgewoontes.


(Nationalemortaliteitscijfers, 2009.Bron: UNDP, PAHO fact sheet NCD’s in Suriname)

(Nationalemortaliteitscijfers, 2009.Bron: UNDP, PAHO fact sheet NCD’s in Suriname)


Vanuit het gegeven dat de deelnemende bedrijven van de Suriname Business Coalition gevraagd hebben voor het opnemen van een Healthy Lifestyle awareness programma voor de werkvloer, is de SBC gestart  met een dergelijk programma. Er zijn in dat kader op 19 en 21 februari 2013 en op 18 november 2014 peer educators getraind.  Om de duurzaamheid van het programma te vergroten, is besloten om ook een workshop voor het ontwikkelen van een Healthy Lifestyle Policy document voor  bedrijven te ontwikkelen. Het uitgangspunt is, dat peer education alleen effectief is als het  ingebed wordt in een groter geheel van voorzieningen binnen de werkplek die ondersteunend werken naar de ontwikkelde initiatieven. De workshop vond plaats op dinsdag 16 juni 2015 in de conferentiezaal van Surinam Airways. In totaal hebben 22 personen uit 5 bedrijven geparticipeerd. De deelnemende bedrijven waren:  de Surinaamse Waterleiding Maatschappij N.V. (SWM), Surinam Airways, Fernandes Bottling en Fernandes Concern, Grassalco N.V. en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.Het doel van de workshop werd alsvolgt geformuleerd:
To strengthen participants’ capacity to formulate and implement an HLS workplace policy within their organizations.Specifieke doelen waren:

 • To increase participants’ knowledge of the policy development process;
 • To increase participants’ knowledge on policy implementation issues; and
 • To improve participants’ capacity  to formulate an HLS Workplace Policy and Plan of Action

 

In een korte inleiding  gaf de directeur van de VSB het belang van aandacht voor NCD’s weer en de invloed van de werkomgeving op het promoten en stimuleren van een  gezonde leefstijl. Hij haalde ook aan dat de VSB een belangrijke partner is voor de bedrijven bij het realiseren van gezondere gewoontes. Na de introductie startte mevr. D. Eiloof met een presentatie waarin de volgende concepten en processen aan de orde kwamen: Main Health Determinants, Policy, Policy Cycle en Policy Development.Door middel van deze presentatie werd de basis gelegd voor het ontwikkelen van een bedrijfsbeleidsplan voor Healthy Lifestyle. Hierin werd het kader aangegeven. Er kwamen aan de orde o.a. de belangrijkste gezondheidsdeterminanten, ILO principes en uitgangspunten, de policy cycle en andere zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij het ontwikkelen van beleid.Participerende bedrijven kregen de gelegenheid om good practices te delen met de groep zodat er beter inzicht ontstond in elementen waarmee rekening gehouden moest worden bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op de werkvloer.De inhoud van de volgende presentatie betrof het proces, de vorm en de inhoud van een Healthy Lifestyle Policy.  In deze presentatie kwamen aan de orde het belang en de mogelijke vorm van een aan de finalisering voorafgaande brede consultatie, het uitvoeren van een situatieanalyse en de pro’s en con’s van het ontwikkelen van een op zich staand beleid of het inbedden van een HLS policy in een meer inclusief beleidsdocument. Ook het verschil tussen policy als intent en policy als uitvoering kwam aan de orde, alsook de relatie met het alloceren van voldoende budgettaire middelen voor de uitvoering.Twee voorbeelden van beleidsplannen van verschillende inhoud en lengte  werden besproken, waardoor de besproken concepten duidelijker werden voor de deelnemers.Er werd ook aandacht besteed aan de relatie tussen  BCC en HLS. Hierbij kwam o.a. aan de orde waarom beleid m.b.t. HLS essentieel is voor het stimuleren en instand houden van gedragsveranderingsinitiatieven ter ondersteuning van een gezonde levensstijl. Dit beleid moet de getrainde peer educators ondersteuning en handvaten bieden door het instellen van diensten en goederen in/van het bedrijf ter ondersteuning van een gezonde leefstijl.Hierna werd aan de deelnemers een format uitgereikt waarmee zij konden beginnen aan het ontwikkelen van een bedrijfs healthy lifestyle beleid.De voorlaatste opdracht voor de deelnemers bestond uit het maken van een tijdsplanning en een plan van actie voor finalisering van het beleidsdocument. Ook hiervoor werd een format aangeboden. Dit vormde tevens het document dat ingediend moest worden bij de SBC, ten einde monitoring mogelijk te maken.Als laatste opdracht werd door elk van de deelnemende bedrijven een concept actieplan voor uitvoering van het beleid opgesteld, inclusief de calculatie en identificatie van de bron van budgetmiddelen. Aan de deelnemers is wel de gelegenheid geboden om via de SBC programma coordinator ook in latere fase een beroep te doen op de facilitators voor assistentie bij het finaliseren van het beleidsplan. Er is aangegeven dat een handleiding zoals die beschikbaar is voor het HIV programma, een goede ondersteuning zou zijn bij het uitvoeren van HLS  peer education informatie en educatie sessies.Deze opmerking is door de SBC programme coordinator meegenomen in de uitvoering van de planning voor 2016. Bij beschikbaarheid van voldoende fondsen, zal er een consultant worden aangetrokken om een dergelijke handleiding te produceren.


II. Op 28 juli 2015 vond de Review Workshop van de HIV Policy en HLS Policy plaats.


In de periode 2009-2013 zijn in het kader van het SBC programma met en voor verschillende lidbedrijven HIV workplace beleidsdocumenten ontwikkeld. In 2014 heeft SBC een Healthy Life Style Behavioural Change Communication (BCC) Program Development Workshop gehouden voor haar lidbedrijven welke moest resulteren in een concept BCC Strategie en Programma m.b.t. HLS voor de werkplek, volgens de richtlijnen van de ILO en Family Health International (FHI)Deze  workshop vond eveneens plaats in de conferentiezaal van Surinam Airways.In totaal hebben 26 personen uit 5 bedrijven geparticipeerd. De deelnemende bedrijven waren:-  De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), Surinam Airways N.V., Fernandes Group en Fernandes Bottling Company, Grassalco N.V, Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.Het doel van de workshop was het versterken van de capaciteit van de deelnemers om een beleidsplan te evalueren en uit te voeren. De uitvoering was grotendeels interactief en bestond uit groepsopdrachten. Aangezien het bedrijfsplannen betrof, is ervoor gekozen om de bedrijfsindeling intact te houden. De deelnemers werd gevraagd om aan de hand van voor de gelegenheid ontwikkelde formulieren na interne discussie te identificeren welke gebieden van de beleidsontwikkeling en uitvoering nog onvoldoende waren uitgewerkt. Er was gelegenheid voor sharing van issues zodat daaruit leermomenten voor alle aanwezigen konden worden geïdentificeerd. Dit gebeurde achtereenvolgens voor het HIV beleidsdocument en daaruit voortvloeiend programma en voor het HLS beleidsdocument dat bij de meeste bedrijven nog in ontwikkeling is. Als afronding van de workshop is er een Policy Implementation Plan voor zowel HIV als HLS ingevuld waarin de planning voor de komende periode tot en met maart 2016 is aangegeven. Dit formulier is ingediend bij de project coordinator van de SBC, teneinde monitoring mogelijk te maken.


III. Formative Assessment Survey  Grassalco  d.d. 9 oktober 2015


De HIV/AIDS “Formative Assessment” is uitgevoerd in opdracht van de ‘Business Coalition against HIV&AIDS and Other Chronic Diseases’ ten behoeve van NV Grassalco in de periode augustus-september 2015. Het betreft een vervolgonderzoek waarbij de bevindingen van de HIV/AIDS “Base line survey” (rapport 10 augustus 2015) zijn gevalideerd en er additionele kwalitatieve informatie is verzameld. Dit rapport bevat de nodige informatie om een effectieve BCC strategie te kunnen ontwikkelen voor het bedrijf.
De informatie voor de verschillende onderdelen van deze “Formative Assessment” is afkomstig van analyse van de resultaten van de “Base line survey”, een “site inventory”, en een Focus Groep Discussie.Doelen

 • De doelen van de “BCC Formative Assessment” zijn:
 • Het identificeren van mogelijkheden, bronnen en potentiele barrières voor BCC aktiviteiten;
 • Inzicht verschaffen in HIV gerelateerde kennis, attitude en gedrag, sympathieën en antipathieën, bezorgdheden en verwachtingen voor de toekomst van werknemers;
 • Peilen van HIV gerelateerde behoeften bij werkers;
 • Het omschrijven van hun sociale netwerksystemen en mogelijke risico situaties voor HIV transmissie;
 • Het betrekken van werkers bij het proces van BCC.


De “Formative Assessment” bevat een werkplek profiel samengesteld aan de hand van een ‘site inventory’.  Hierin wordt informatie gegeven over het bedrijf, karakteristieken van de werknemers en het huidige HIV beleid.
Verdere informatie over risico-inschatting en gedrag bij werknemers, gedragsverandering, beleving van het huidige HIV beleid en ingangsmogelijkheden voor HIV/AIDS BCC op de werkplek is afkomstig van analyse van de resultaten van de “Base line survey” en een Focus Groep Discussie.


De onderzoeksinstrumenten


“Site inventory"
Het werkplek profiel is samengesteld op basis van de volgende documenten en informatie:

 • HIV/AIDS Baseline Survey bij 25 personeelsleden van de NV Grassalco (10 augustus 2015)
 • Overzicht demografische gegevens
 • Missie en visie van het bedrijf
 • HIV beleidsdocument
 • http://www.grassalco.com

 

Op 14 augustus 2015 is informatie verzameld aan de hand van een vraaggesprek

 

Focus groep discussies
Bij de focus groep discussies is gebruik gemaakt van een vragenlijst samengesteld op basis van de resultaten van de “Base line survey”  en de “Site inventory”, verdeeld in de volgende secties:

 • Kennis, attitude en percepties van HIV
 • Het begrijpen van kwetsbaarheid (risico-inschatting, gedrag en preventie)
 • HIV/AIDS programma’s, beleid en stigma en discriminatie op de werkplek
 • Ingangsmogelijkheden voor BCC (media voorkeur, informatiebronnen over HIV, gezondheidsdiensten, bezorgdheden/hoop en verwachtingen)

 

Data collectie
De “site inventory” heeft plaatsgevonden op 14 augustus 2015.
De Focus Groep Discussie vond plaats op 4 september 2015.

 

Data analyse
Bij de analyse van de gegevens van de focus groep discussie is gebruik gemaakt van de resultaten uit de KAPB survey en is gekeken naar nieuwe en terugkerende informatie.

 

Het huidige HIV beleid

NV Grassalco heeft een geschreven HIV beleidsdocument dat is opgesteld in februari 2015 en herzien is in mei 2015. Het is de bedoeling dat het HIV beleid samengevoegd  wordt met het “Healthy Life Style” (HLS) beleid.  Daarin zal dan ook het aspect van alcohol en drugs worden opgenomen.

 

Voor wat betreft ‘Seksueel Geweld op de werkvloer’ bestaat er geen apart beleid.  Er is wel een ‘code of conduct’.

 

Het HIV beleidsdocument is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de SBC en bevat ondermeer de volgende onderdelen:

 • Statement dat HIV/AIDS een werkplek en arbeids issue is
 • De vereiste dat het HIV beleid kenbaar gemaakt moet worden en uitgelegd aan alle werknemers
 • Preventie van discriminatie op basis van HIV status
 • Garantie dat HIV/AIDS  geen reden is tot ontslag
 • Garantie dat de werkomgeving gezond is
 • Bescherming van confidentialiteit
 • Verbod op screenen of testen op HIV bij sollicitanten of bij het nemen van beslissingen mbt carrieremogelijkheden van werknemers
 • Voorzien in diensten van zorg en ondersteuning voor PLWHIV
 • Voorzien in diensten van training, voorlichting en counseling
 • Garantie van gelijke behandeling van werkers, inclusief gender gelijkheid
 • Verantwoordelijkheid voor het implementeren van het HIV beleid

 

IV. Peer Educators Workshop 9 en 10 november 2015

 

Op voorstel van de Suriname Business Coalition against HIV& AIDS and other Chronic  Diseases vond er er in de periode  9 november tot en met 30 november  de training plaats voor medewerkers van Grassalco N.V. die  in  2015 als nieuw lid zijn toegetreden tot SBC.

 

In totaal hebben 12 personen geparticipeerd aan deze workshop. De SBC lidbedrijven die hebben geparticipeerd, waren :

 • Grassalco NV (9 deelnemers)
 • Staatsolie Maatschappij N.V. (3 deelnemers), aangezien hun Peer Educators bestand aanvulling behoefde

 

De deelnemers kregen een overzicht van de meest recente statistieken m.b.t. prevalentie en incidentie van HIV, verdeeld naar leeftijd en geslacht. De informatie was afkomstig van het Nationaal Strategisch Plan voor een multi-sectorale aanpak van HIV in Suriname (2014-2020) van het Ministerie van Volksgezondheid en de Global Fund concept note 2015. Het volgende kwam aan de orde :

 • HIV prevalentiecijfers in doelgroepen met verhoogd risico, t.w. MSM, sekswerkers, TB patienten, SOA patienten en mobiele populaties
 • een dalende trend naar leeftijd
 • verschillen tussen mannen en vrouwen
 • prevalentiecijfers naar district
 • informatie over het aantal mensen met HIV die therapie gebruiken
 • het aantal HIV gerelateerde hospitalisaties
 • HIV/Tuberculose co-infectieAIDS sterftecijfers die een dalende trend aangeven

 

Er werd aangegeven dat Suriname werkt naar eliminatie van moeder-op-kind-transmissie van HIV. Er worden momenteel geen HIV poitieve baby’s meer geboren uit HIV positieve moeders. Het Ministerie van Volksgezondheid is in het proces van validatie van deze situatie. Zodra dat is gebeurd, zal Suriname officieel geregistreerd worden bij de Wereld Gezondheidsorganisatie als een land dat PMTCT geelimineerd heeft.

 

In de eerste presentatie over Peer Education werd stil gestaan bij de definitie van het begrip, waarom het belangrijk is binnen het bedrijf, de taken en het profiel van een Peer Educator.

 

Het verschil tussen HIV en AIDS werd uitgelegd en daarna kwamen de verschillende transmissieroutes ter sprake. Er is extra aandacht geschonken aan PMTCT omdat uit de KAPB survey is gebleken dat dit aspect niet voldoende bekend was.
De trainer heeft informatie gegeven over de verschillende testmethoden die in Suriname worden gebruikt, zowel de “rapid test” als de Elisa test.

 

De volgende onderwerpen zijn nader belicht  :

 • Windowperiode
 • VCT sites
 • Verwijsprocedures
 • HIV remmers en CD4
 • Symptomen van AIDS
 • Opportunistische infecties
 • Dienstverlening
 • De ABCDE preventiemaatregelen

 

Op Wereld Aids Dag 1 december  2015 werden deze  Peer Educators gecertificeerd voor een periode van 2 jaren.

 

uitreiking 1 dec aan Grassalco medewerkers