Counseling, Grieven en Disciplinaire procedures

Het bedrijf bevordert en faciliteert de toegang tot het vrijwillige vertrouwelijke counseling en testen (VCT) voor alle medewerkers in samenwerking met het Nationale HIV/AIDS programma. In geval een aanverwante grief zich voordoet, zal wordt gehandeld overeenkomstig de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst aangegeven procedures. Het bedrijfshandboek betreffende disciplinaire procedure zal dienovereenkomstig worden herzien.

Herziening

Dit beleid zal jaarlijks worden herzien en aangepast aan de veranderende condities en bevindingen van uitgevoerde onderzoeken en beoordelingen, evenals de suggesties van de gemengde HIV/AIDS commissie