De Sociale Dialoog

Een succesvolle implementatie van een HIV/AIDS beleid vereist de samenwerking en het vertrouwen van de werkgever, medewerkers en hun personeelsvertegenwoor-diging. Betrokkenheid van de Vakorganisatie verhoogt het draagvlak binnen de organisatie, Aanbevolen wordt om de vakorganisaties bij de totstandkoming van werkplek programma's te betrekken.