Gehanteerde terminologie

AIDS

de afkorting voor "Acquired ImmuneDeficiency Syndrome", welke een term is om een stel opportunistische infecties en kankers, welke niet levensbedrei-gend zouden zijn als HIV het imuunsysteem van het lichaam niet had vernie-tigd. Er is tot nu toe geen medicijn of vaccin tegen HIV/AIDS. Echter zijn er middelen die, als ze juist gebruikt worden, mensen die met het virus besmet zijn in staat stellen langer te leven.

HIV

de afkorting voor "Human Immune Deficiency Virus". Het is het virus dat AIDS veroorzaakt. Dit virus beschadigt het imuunsysteem en verzwakt langzaam het vermogen van de persoon om andere ziekten te voorkomen. Dit virus is in staat belangrijke cellen die het menselijk imuunsysteem controleren en steunen (CD4 + cellen) in het lichaam te vernietigen.

Redelijke accommodatie

Dit verwijst naar elke wijziging of aanpassing van een werkplaats, die redelijk uitvoerbaar is en die het een medewerker die lijdt aan een chronische medische ziekte, inclusief HIV/AIDS, mogelijk maakt in staat stelt deel te nemen aan het arbeidsproces en progressie te maken. Redelijke aanpassing kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot: flexibele programma's, verdeelde banen, verlof, overplaatsingen en het op afstand werken.

Discriminatie

Volgens het verdrag van de Intenationale Arbeids Organisatie inzake discriminatie (werkgelegenheid en beroep), Conventie no. 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep omvat de term discriminatie:
Elk onderscheid, uitsluiting of voorkeur gemaakt op basis van ras, kleur, geslacht, godsdienst, politiek standpunt, nationale extractie of sociale oorsprong of ongelijkheid wat kansen betreft of ongelijke behandeling in werkgelegenheid of beroep.
Discriminatie zoals gehanteerd in deze Wegwijzer (Employment and Occupation Convention, 1958 (No. 111) heeft betrekking op de HIV status en omvat ook discriminatie op basis van een mogelijke mogelijke HIV status en discriminatie op basis van sexuele geaardheid.
In de context van een onderneming of bedrijf omvatten de handelingen van discriminatie, het testen van mensen op HIV besmetting en het als pre-vereiste stellen aan sollicitanten of kandidaten voor een bepaalde functie, sollicitanten of arbeiders vragen om HIV verwante persoonlijke informatie te.onthullen, vertrouwelijke informatie over de HIV status van een persoon onthullen, van AIDS, weigering om HIV AIDS besmette medewerkers op redelijke wijze te accommoderen. Discriminatie kan ook worden gedefinieerd als de negatieve praktijken die uit stigma voortvloeien.

Stigma

Stigma wordt gedefinieerd als het sociale proces dat uitsluit en etiketteert, zij die verschillend zijn, met inbegrip van hun geliefden of zij die met hen worden geassocieerd. Het kan de vorm van een beschuldiging, verwerping, afwijzing, uitsluiting, weerzin of degradatie aannemen.

Geinfecteerde personen

Personen wier leven op wat voor manier dan ook een verandering heeft moeten ondergaan door HIV/AIDS tengevolge van de negatieve impact van deze epidemie.

Screening

Maatregelen, ofwel direct (HIV test), indirect (beoordeling van risicovol gedrag) of het stellen van vragen omtrent eerder ondergane tests of omtrent het gebruik van medicamenten.