HIV/AIDS, het model werkplekbeleid

Inleiding

Gezondheid, veiligheid, welzijn en goed functioneren van medewerkers genieten hoge prioriteit binnen --------------------(bedrijfsnaam) en wij zijn ons bewust van de effecten die HIV/AIDS kan hebben op de werkplek en het gezinsleven van onze medewerkers. Medewerkers die onder invloed van HIV/AIDS leven, moeten aangemoedigd worden een normaal leven leiden.

Wij voelen ons als bedrijf dan ook verplicht een pro-actieve HIV/AIDS werkplekbeleid te formuleren. Aan dit beleid zal inhoud worden gegeven door de implementatie van een werkplek programma waarvan de focus zal zijn gericht op educatie en training van onze medewerkers evenals op het creeren van een werkmilieu waarin discriminatie van met HIV/ADIS besmette medewerkers wordt uitgesloten.

Zolang medewerkers die onder invloed van HIV/AIDS leven in staat zijn acceptabele prestatienormen te handhaven en hun medische conditie aangeeft dat hun toestand geen bedreiging voor anderen vormt, zal ons bedrijf waar nodig en mogelijk medewerkers redelijke accommodatie aanbieden.

HIV testen, werving en tewerkstelling

Het bedrijf zal gelijke werkgelegenheidsmogelijkheden voor gekwalificeerde kandidaten op een niet discriminerende basis bieden en zal aan kandidaten of medewerkers geen HIV AIDS test opleggen als voorwaarde voor tewerkstelling, bevordering of opleiding. Nochtans zal ons bedrijf de toegang voor alle medewerkers tot het vrijwillig en vertrouwelijk testen (VCT) adviseren, bevorderen en faciliteren

Privacy en confidentialiteit

Het bedrijf zal een medewerker, sollicitanten of kandidaten niet dwingen om zijn of haar HIV/AIDS status of dat van een andere persoon te onthullen. Het gezondheidsvoorschrift van een individu is privé en vertrouwelijk .

Deze informatie kan slechts na schriftelijke toestemming van de medewerker worden onthuld, die daarbij aan wie de informatie kan worden gegeven zal aanwijzen. In gevallen waarbij een medewerker zijn / haar HIV status aan de leiding onthult, zal deze er op toezien dat de identiteit van die medewerker geheim blijft.

Overplaatsing naar het buitenland en Vaccinaties

Bij overplaatsing naar een land dat een HIV test als vereiste voor toelating stelt, zal het bedrijf de kandidaat/ medewerker vooraf over het vereiste in kennis stellen.

In dit geval zal ons bedrijf de pre en post test-counseling voor deze kandidaat of medewerker faciliteren. Indien blijkt dat een medewerker niet in een bepaald land kan worden te werk gesteld vanwege de door het betreffend land gestelde HIV/AIDS gerelateerde regels, zal het bedrijf alle redelijke maatregelen treffen om voor betrokkene een alternatieve positie te vinden.

Het bewijs van inenting kan voor het reizen naar sommige landen worden vereist. In een dergelijk geval zal het bedrijf medewerkers informeren en ervoor zorgen dat zij de kans hebben om vertrouwelijk medische advies in te winnen over op hun toepasbare vorm van vaccinatie gelet op hun specifieke gezondheidstoestand. HIV preventie.

HIV is te voorkomen en het bedrijf zal dan ook al hetgeen practisch mogelijk is uitvoeren ten einde de graad van prevalentie onder het personeel te minimaliseren.

Training / voorlichting

Het bedrijf zal voorlichting en training aan medewerkers over deze epidemie verzorgen; hierbij inbegrepen methodes van overdracht evenals vormen van gedrags verandering die worden vereist om besmetting met deze ziekte en andere seksueel of door bloed overdraagbare ziekten en infecties te voorkomen. Voor het ontwikkelen van dit programma zal het bedrijf een onderzoek instellen teneinde basisinformatie over het kennisniveau, de gedragingen van medewerkers onderling evenals regelmatige risico beoordelings studies analyses doen. Deze zullen worden uitgevoerd in overleg en met goedkeuring van medewerkers en hun vertegenwoordiging en onder voorwaarden van volledige confidentialiteit.

Informatie en opleiding

Het bedrijf zal een uitgebreid voorlichting en een trainingsprogramma voor alle medewerkers ontwikkelen welke zal worden uitgevoerd in samenwerking met de gemengde veiligheid, gezondheids en HIV/AIDS-commissie.

Het programma zal medewerkers informeren over de besmetting, over-dracht en preventie van HIV en AIDS en daaraan gerelateerde over-draagbare ziekten; bevordering van veilige sex en risicoverminderings-maatregelen in relatie tot seksueel overdraagbare ziekten; faciliteiten voor HIV/AIDS testen en counseling; zorg, ondersteuning en rechten van medewerkers die met HIV en AIDS zijn besmet.

Sleutelfiguren binnen de organisatie zullen worden opgeleid tot trainer en counselers ten einde de oorzaken van HIV/AIDS tegen te gaan. Het bedrijf zal medewerkers gedurende redelijke tijd vrijmaken voor participatie in HIV/AIDS voorlichting en trainings activiteiten activiteiten. Daarnaast zal literatuur betreffende HIV/AIDS beschikbaar gemaakt worden ten behoeve van alle medewerkers op belangrijke plaatsen binnen het bedrijf.

Beëindiging van tewerkstelling

Medewerkers zullen niet op basis van hun HIV status worden ontslagen. Met HIV/ AIDS besmette personen zullen in de gelegenheid worden gesteld te werken zolang zij daartoe in staat zijn en overeenkomstig de bedrijfsnormen arbeids prestaties kunnen verrichten. Indien de besmette medewerker er niet in slaagt om aanvaardbare normen van prestaties te handhaven als gevolg van zijn/haar ziekte en er geen geschikte arrangement binnen het bedrijf kan worden gemaakt, zal de manager of de supervisor het probleem overeenkomstig de normale procedure van het bedrijf aangaande ziekte of gezondheid oplossen.

Counseling, Grieven en Disciplinaire procedures

Het bedrijf bevordert en faciliteert de toegang tot het vrijwillige vertrouwelijke counseling en testen (VCT) voor alle medewerkers in samenwerking met het Nationale HIV/AIDS programma. In geval een aanverwante grief zich voordoet, zal wordt gehandeld overeenkomstig de in de Collectieve arbeidsovereenkomst aangegeven procedures. Het bedrijfshandboek betreffende disciplainaire procedure zal dientovereenkomstig worden herzien.

Herziening

Dit beleid zal jaarlijks worden herzien en aangepast aan de veranderende condities en bevindingen van uitgevoerde onderzoeken en beoordelingen, evenals de suggesties van de gemengde HIV/AIDS commissie..