Overplaatsing naar het buitenland en Vaccinaties

Bij overplaatsing naar een land dat een HIV test als vereiste voor toelating stelt, zal het bedrijf de kandidaat/ medewerker vooraf over het vereiste in kennis stellen. In dit geval zal ons bedrijf de pre en post test counseling voor deze kandidaat of medewerker faciliteren. Indien blijkt dat een medewerker niet in een bepaald land kan worden te werk gesteld vanwege de door het betreffend land gestelde HIV/AIDS gerelateerde regels, zal het bedrijf alle redelijke maatregelen treffen om een alternatieve positie te vinden.

Het bewijs van inenting kan voor het reizen naar sommige landen worden vereist. In een dergelijk geval zal het bedrijf medewerkers informeren en zal ervoor zorgen dat zij de kans hebben om vertrouwelijk medische advies in te winnen over op hun toepasbare vorm van vaccinatie gelet op hun specifieke gezondheidstoestand.

HIV preventie

HIV is te voorkomen en het bedrijf zal dan ook al hetgeen practisch mogelijk is uitvoeren ten einde de graad van prevalentie onder het personeel te minimaliseren.