Screening

De organisatie zal teneinde de privacy van de medewerkers te kunnen garanderen in de beleidsontwikkeling zich moeten uitspreken over het standpunt dat geen maatregelen, ofwel direct (HIV test), indirect (beoordeling van risicovol gedrag) zullen worden genomen ofwel geen vragen zullen worden gesteld omtrent eerder ondergane tests of omtrent het gebruik van medicamenten, teneinde beslissingen te nemen omtrent indiensttreden danwel voortzetting van de dienstbetrekking.

Bedrijven zullen in de beleidsontwikkeling aandacht besteden aan gelijke werkgelegenheidsmogelijkheden voor gekwalificeerde kandidaten op een niet discriminerende basis bieden en zal aan kandidaten of medewerkers geen HIV/AIDS test opleggen als voorwaarde voor tewerkstelling, bevordering of opleiding.

Nochtans zal een bedrijf de toegang voor alle medewerkers tot het vrijwillig en vertrouwelijk testen (VCT) adviseren, bevorderen en faciliteren.