Verkorte checklist PROCEDURE

PROCEDURE OM EEN HIV/ AIDS BELEID TE ONTWIKKELEN

Het ontwikkelen van een beleid vergt tijd als het juiste overleg plaatsvindt. In dit overzicht treft u de te nemen stappen van het in te vullen proces. Het is niet zo dat elke organisatie verplicht is deze stappen te volgen. Zo is het mogelijk dat na bijvoorbeeld de eerste twee stappen direct een beleid ontwikkeld kan worden zonder alle stappen te doorlopen. Dit is afhankelijk van de desbetreffende organisatie en de wensen/behoeften van het management.
Het is aan individuele organisaties te besluiten hoe zij te werk zullen gaan.

Bijvoorbeeld door:

Stap 1 · Aanstellen van een programmacoördinator of -commissie

Dit zou een beleidsmedewerker, danwel een vertegenwoordiging van vakbondsvertegenwoordigers, leiding gevende of andere geinteresseerde/deskundige uit de organisatie kunnen zijn. Het is bij de benoeming van deze persoon / commissie vooral belangrijk om voldoende autioriteit te nemen om beslissingen en te nemen stappen te kunnen bepalen. Dit geeft de commissie grotere besluitvormingsbevoegdheden en toont aan dat het management zich committeert aan deuitkomsten van het proces.

Stap 2 · De HIV/AIDS monitoring persoon / commissie onderzoekt de behoeften van de organisatie met betrekking tot HIV/AIDS en STDs.

  • het aantal werknemers;
  • de gezondheid, informatie, reeds aanwezige bekendheid met HIV / AIDS en de cionsequenties daarvan en de reeds beschikbare faciliteiten;
  • de mate waarin deze faciliteiten worden gebruikt;
  • de houding van leidinggevenden en werknemers tegenover HIV/AIDS; en
  • de mate waarin het management bereid is om beleid te ontwikkelen aangaande de effecten van HIV/AIDS.Stap 3 · De HIV/AIDS monitoring persoon / commissie formuleert een advies aangaande de vastgestelde ervaringen en de uitgangspunten van het in te voeren HIV / AIDS beleid

Stap 4 · Het Ontwerpbeleid wordt voor bespreking en commentaar aan het management overhandigd..

Stap 5 · Beleid wordt eventueel aangepast en uiteindelijk goedgekeurd

Stap 6 · De HIV/AIDS monitorings persoon / commissie gebruikt het beleid om het implementatieproces en de strategie van het HIV / AIDS werkplekprogramma te ontwikkelen.

Stap 7 · Het beleid en implementatieproces van het HIV / AIDS werkplek programma wordt aan een ieder in de organisatie bekend gemaakt en toegelicht.


Dit zou kunnen worden gedaan tijdens de inductie van nieuwe werknemers, tijdens trainings- en opleidingssessies of door algemene bekendmaking van het ¨nieuwe¨beleid door middel van informatiesessies.

Stap 8 · De HIV / AIDS persoon / commissie evalueert op frequente wijze het programma om zijn doeltreffendheid te bepalen.

Dit helpt om er voor te zorgen dat het programma up-to-date blijkft en aangepast aan de mogelijke veranderende vereisten van het management ten gevolge van wijzigingen binnen en buiten de organisatie De instantie(s) zal(zullen) de toepasselijke onderwijs en trainingsprogramma's voor de medewerkers binnen de organisatie kunnen identificeren om gender en andere gevoelige educatie en informatie te verstrekken over de wijze waarop besmetting met het HIV/AIDS virus kan worden voorkomen en hoe verspreiding van deze ziekte kan worden verhinderd.

Stap 9 · Het beleid wordt regelmatig herzien en aangescherpt en door middel van informatieverstrekking worden de medewekers en leidinggevenden regelmatig voorzien van eventuele nieuwe informatie over de epidemie en behandeling voor HIV en AIDS.

Het up-to-date houden van de organisatie kan frequent plaatsvinden, afhankelijk van de behoeft van de organisatie zijn opfrisbijeenkomsten mogel.
Het management kan er voor kiezen dat te benoemen instantie (s) er op toeziet dat de diverse aspecten van het beleid effectief worden uitgevoerd en en nageleefd.
De instantie(s) zal/zullen een platform worden geboden om andere voor het bedrijf noodzakelijk geachte initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren..